Sở Y tế Đăk Nông chi hơn 110 tỷ đồng củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở

Tính đến hết tháng 12/2014, tỉnh Đăk Nông đã xây dựng thành công 17 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Đặc biệt, để củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Đăk Nông đến năm 2020, Sở Y tế Đăk Nông sẽ đầu tư 110,190 tỷ đồng để xây dựng mới 8 trạm y tế cho các xã chưa có trạm y tế, sửa chữa nâng cấp 9 trạm y tế chưa đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo tiêu chuẩn ngành 52 CN-CTYT:0001:2002, bổ sung trang thiết bị cho 56 trạm y tế xã và hỗ trợ chi thường xuyên cho trạm y tế trong giai đoạn 2015-2020.

HT tai DN

 Bên cạnh việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, Sở Y tế Đăk Nông còn chú trọng tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân hiểu đầy đủ về mạng lưới y tế cơ sở; đề ra các giải pháp về phát triển nhân lực y tế như giải quyết về chỉ tiêu biên chế cho y tế xã, chính sách trợ cấp, đào tạo đối với nguồn nhân lực y tế cơ sở; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở và tiến hành xã hội hóa công tác y tế tuyến cơ sở…

 Với nhiều giải pháp thiết thực và đầu tư hiệu quả, đến năm 2020, ngành y tế Đăk Nông sẽ có 100% các trạm y tế được nâng cấp, cải tạo về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Y tế; đảm bảo mỗi nhân viên y tế thôn bản được đào tạo và trang bị túi y tế thôn bản theo các danh mục thuốc và dụng cụ quy định của Bộ Y tế; phát huy vai trò của y tế cơ sở trong việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nguồn: SYT Đăk Nông